Eötvös Loránd Technikum

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum

Köznevelési Hídprogram

 

Iskolánk részt vesz a köznevelési Híd II. programban. Az iskola közreműködését a programban az állami intézményfenntartó központ jelölte ki. Ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, az általános iskola tájékoztatást ad a Híd. programokról a szülőnek, és értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási kormányhivatalnak annak érdekében, hogy a tankötelezettség teljesítését figyelemmel tudja kísérni.

 

A HÍD II. B 20 hónapos program rész-szakképesítésének

 

 • megnevezése: Csőhálózatszerelő
 • OKJ-s száma: 31 582 01
 • A szakmacsoport száma és megnevezése: 5. Gépészet
 • Ágazati besorolás száma és megnevezése: VIII. Épületgépészet
 • Elméleti képzési idő aránya: 30%
 • Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

 

Óraterv a Hídprogram 1-2. évfolyamai számára

Évfolyam/ Tantárgyak

HÍD/2/1.  B 2 éves

1. év

HÍD/2/2.  B 2 éves

2. év

Kommunikáció és anyanyelv

3

2

Élő idegen nyelv

3

2

Matematika

3

2

Társadalom és jelenkor-ismeret

1,5

1

Természetismeret

1,5

1

Alapvető munkavállalói és életpálya-építési modulok

1*

1

Testnevelés és sport

3*

-

Osztályfőnöki (osztályközösség-építő program)

1

1

Szabadon tervezhető órakeret: Informatika

2*

1*

Összesen

16,5 + 2,5 óra

10 + 1 óra

Szakmai elmélet és gyakorlat

15 + 1 óra

21,5 + 2,5 óra

Összesen

35 óra

35 óra

* Ebből a szabad felhasználású órakeret terhére

Alapvető munkavállalói és életpálya-építési modulok: 0,5 óra

Testnevelés és sport: 1 óra

Informatika: 2 óra

Informatika: 1 óra

 

I. A szakképzés jogi háttere

 

A szakmai tantervi adaptáció                                                           

 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,                             
 • a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,                               
 • az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet,
 • az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,
 • a 31 582 01 Csőhálózatszerelő részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet,
 • a szakképesítések kerettanterveit tartalmazó NGM rendelet alapján készült.     
 •                                                              

II. A szakképzésbe történő belépés feltételei

 

            Iskolai előképzettség: hat általános iskolai évfolyam elvégzése

            Betöltött 15. életév

            Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

 

III. A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma:

 

 

 Szakmai követelmény-modulok

Tantárgyak

Heti óraszám

H/II/1 évfolyam

H/II/2évfolyam

elméleti

gyakorlati

ögy

elméleti

gyakorlati

10209-12

Épületgépészeti csővezeték-szerelés

Épületgépészeti csővezeték

 2

 

105 

3*

 

Épületgépészeti csővezeték szerelési gyakorlata

 

 3

 

8*

10211-12 Épületgépészeti rendszerismeret

Épületgépészeti rendszerek

3*

 

3*

 

Épületgépészeti rendszerek szerelési gyakorlata

 

3

 

4

10214-12

Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok

Munka-és környezetvédelem

2

 

2

 

Elsősegélynyújtás gyakorlata

 

3

 

4

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám

6

9

6

15,5

Összes heti/ögy óraszám

15 

105 

 21,5

* Ebből a szabad felhasználású órakeret terhére

Épületgépészeti rendszerek: 1

 

Épületgépészeti csővezeték szerelési gyakorlata: 0,5

Épületgépészeti csővezeték: 1

Épületgépészeti rendszerek: 1